Johan Thompson

PMF beviljar 750.000 kronor i forskningsbidrag för 2022

Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning har i årets omgång beviljat sammanlagt 750.000 kronor i bidrag till olika forskningsprojekt. Bidragen ges till profylaxinriktad forskning, vilken hoppas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.

Följande forskare har beviljats bidrag;

Ulrica Almhöjd, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Protein analyses of carious dentine for prevention of failure and recurrent caries.

100.000 kr

Caroline Blomma, Hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet
Forskningsprojekt: Föräldrars perspektiv på förebyggande tandhälsoinsatser hos barn.

50.000 kr

Kajsa Henning Abrahamsson, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: En person-centrerad teoribaserad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende – utveckling av en mobil hälsoapplikation.

200.000 kr

Larissa Krekmanova, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Smarta textilier – redskap för prevention av den unga patientens oro, rädsla och smärta. En för teamet kompetenshöjande metod. Pilotstudie.

100.000 kr

Therese Kvist, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Forskningsprojekt: A case-management intervention aimed at reducing early childhood caries in disadvantaged areas – a mixed methods study.

50.000 kr

Lena Larsson, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Identifiering och analys av behandlingsmetoder för peri-implantit och deras påverkan på cellulära mekanismer.

150.000 kr

Jenny Öhman, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Profylaktisk photobiomodulation mot oral mukosit för patienter som genomgår hematopoetisk stamscellstransplantation för lymfom; en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie.

100.000 kr

Posted by Johan Thompson in Forskningsanslag

Ansök om bidrag till forskningsprojekt med profylaxinriktning

Fonden är avsedd att stödja profylaxinriktad forskning som inom en överskådlig framtid kan ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för främjande av oral hälsa och motverkande av oral ohälsa.

Vid bedömningen av ansökningarna kommer fondens styrelse att prioritera mer omfattande, fleråriga projekt av hög vetenskaplig kvalitet.

Detaljerad information om hur ansökan skall utformas och vilka blanketter som skall användas finns på Formulär och anvisningar

Ansökan om bidrag till forskningsprojekt ska senast kl 24.00 den 1 februari 2022 ha inkommit till fonden via e-mail (registrator@pmf.se). Dessutom ska ett signerat exemplar (utan bilagor) insändas till fondens sekreterare senast den 15 februari på följande adress:

Professor Peter Lingström
Avdelningen för cariologi
Institutionen för odontologi
Box 450
405 30 Göteborg

Posted by Johan Thompson in Forskningsanslag

Nominera till Göran Frostells Pris 2022

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare

För att stödja och uppmuntra nyrekrytering inom odontologisk profylaxforskning har Patentmedelsfondens styrelse inrättat ”Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare”. Prisets storlek är för 2022 bestämt till 100 000 kr.

Priset tilldelas unga forskare med avlagd doktorsexamen, som är i början av sin karriär och som publicerat särskilt förtjänstfulla vetenskapliga arbeten inom odontologisk profylaktik. Den nominerade skall ha disputerat tidigast 5 år innan nomineringstidens utgång. Det bör klart framgå i förslaget att den nominerade avser att fortsatt ägna sig åt odontologisk profylaxforskning. Detta kommer att ges vikt vid prioritering mellan sökande.

Som pristagare bör i första hand forskare vid svensk institution komma ifråga, i andra hand vid övriga nordiska institutioner. Formulär för att nominera pristagare finns på sidan Formulär och anvisningar

Patentmedelsfonden inbjuder härmed till nominering av pristagare för år 2022. Förslag med motivering kan lämnas av enskild person eller av representant för institution eller fakultet och ska vara styrelsen till handa senast kl 24.00 den 1 februari 2022 via e-post (registrator@pmf.se).

För eventuella frågor, kontakta fondens sekreterare:

Professor Peter Lingström
Avdelningen för cariologi
Institutionen för odontologi
Göteborg
E-post: peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Posted by Johan Thompson in Göran Frostells pris

The Yngve Ericsson Prize 2022 – Call for Nominations

The Patent Revenue Fund and ORCA herby solicit nominations for the 2022 Yngve Ericsson Prize.

The award for the year 2022 will be SEK 300,000 (approx. EUR 28,000) for one person and, if shared by two recipients, SEK 200,000 per person. The Prize winner(s) will be selected by a Prize Committee of distinguished scientists, three members of which are appointed by the Patent Revenue Fund and two members appointed by ORCA. The Prize is to be presented to the awardee(s) at the ORCA Congress in Cagliari, Sardinia, Italy, in July 2022.

The Prize is awarded to persons who have performed outstanding laboratory or clinical research that has contributed specifically to the prevention of dental and oral disease. Candidates are judged on the originality, quality and range of their scientific contributions as well as the range and clinical importance of the results. Individuals who are still active in research are preferred candidates.

No preference will be given to candidates from any country. A nomination should contain the name of the candidate and must be accompanied by a statement giving reasons why the candidate would be a worthy awardee, including a list of the candidate’s relevant scientific publications and a short CV.

Download Call for Nominations 2022 (pdf)

Nominations of candidates must be received no later than February 1st, 2022 by the Secretary of the Patent Revenue Fund, Prof. Peter Lingström, Institute of Odontology, Box 450, SE-405 30 Göteborg, Sweden. E-mail: peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Posted by Johan Thompson in Yngve Ericsson Prize

Bidrag till forskningsprojekt

Nästkommade ansökningstillfälle är 2022. Ansökningar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2022.

Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.

Posted by Johan Thompson in Forskningsprojekt

Särskild satsning 2020

Mottagare av årets anslag var:

Tülay Yucel-Lindberg (4-årsanslag)                       4 000 000 kr

Lena Larsson (2-årsanslag)                                  1 957 000 kr

Dessa ansökningar bedöms av externa sakkunniga och kan uppgå till 1 mkr årligen under 4 år. 

Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar

Fonden har ännu inte tagit ställning till en eventuell fortsatt utannonsering av denna typ av forskningsanslag kommande år.

Posted by Johan Thompson in Forskningsprojekt

The Yngve Ericsson Prize 2019

The Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology is awarded in collaboration with ORCA – the European Society for Caries Research.

The recipients of the 2019 Prize were:

Professor Nobuhiro Takahashi, Sendai, Japan
Professor Fridus (G.A.) Van der Weijden, Amsterdam, the Netherlands

Awardees 2019

Nobuhiro Takahashi

Foto:  Nobuhiro Takahashi
Nobuhiro Takahashi

Professor at the Division of Oral Ecology and Biochemistry at Tohoku University Graduate School of Dentistry in Sendai, Japan. Professor Takahashi has made outstanding contributions within the field of oral microbial physiology, where his research during the years has addressed questions related to the oral biofilm with a particular focus on bacterial metabolism in relation to different oral diseases.

He has uncovered the metabolic pathways of a number of oral bacteria and the mechanisms responsible for their biochemical regulation.

Professor Takahashi is a pioneer of metabolomics analysis of the oral biofilm. In addition, he has elucidated the interactions between bacterial metabolism-based pathogenicity and environmental factors. Among other achievements can be mentioned that he has been co-author of a number of textbooks and today serve as Associate Editor for Caries Research.

Professor Takahashi’s scientific contributions has been central to the almost paradigmatic change in oral microbiology taking place during recent years.

Fridus (GA) Van der Weijden

Foto: Fridus (GA) Van der Weijden
Fridus (GA) Van der Weijden

Professor at the Department of Periodontology at the Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam, The Netherlands. Professor Van der Weijden has during his career been actively engaged in research related to the prevention and therapy of gingivitis, periodontitis, peri-implant diseases and caries. His research interest focuses particularly on oral hygiene, where toothbrushes, dentifrices and mouth rinses are at the core of the research portfolio.

Dr Van der Weijden’s original research has to a large part been performed in the form of randomized controlled trials, focusing on the effects of various oral hygiene-related products. Since 2002 Professor Van der Weijden has, in addition, performed extensive and innovative work resulting in a large number of high quality systematic reviews of importance for the field of preventive odontology.

About The Yngve Ericsson Prize

The Yngve Ericsson Prize is awarded once every three years in acknowledgement of outstanding contributions to prevention of oral diseases. This international Prize is named after the founder of the Patent Revenue Fund.

The prize awardees have been selected by a five-member Prize Committee appointed by the Patent Revenue Fund and ORCA – the European Organization for Caries Research. The Prize was presented on July 4, 2019 at the ORCA Congress in Cartagena, Colombia.

The next Yngve Ericsson Prize is to be awarded in 2022. Nominations for awardees are welcome (se Announcement).

Posted by Johan Thompson in Yngve Ericsson Prize

The Yngve Ericsson Prize 2016

The Yngve Ericsson Prize in Preventive Odontology is awarded in collaboration with ORCA – the European Society for Caries Research.

The recipients of the 2016 Prize were:

Jo Frencken, Nijmegen, the Netherlands
Panos N. Papapanou, New York, NY, USA

Awardees 2016

Jo Frencken

Associate Professor Emeritus in Minimal Intervention Dentistry at the College of Dental Sciences of the Radboud University Medical Centre in Nijmegen, is a public health specialist by training. His early experience, in Malawi, Africa, of the many facets of oral health in the absence of regular dental care significantly altered his perception on how dental caries might be managed, and this led him to reconsider how oral care can be made available for an increasing number of people and communities.

Dr. Frencken’s research has thus mainly focused on caries prevention and on providing dental care by principles that were earlier deemed less justifiable but currently considered as valid, given the fact that low-income populations cannot afford the well-known standards of oral care. He pioneered the development of the ART concept and was instrumental in researching the many aspects of this minimal intervention dentistry concept. His latest line of research has resulted in the development of a novel carious lesion assessment and treatment instrument (CAST) for use in epidemiological studies. Dr. Frencken’s solid and highly dedicated research has contributed greatly to the prevention of dental diseases and to increasing the accessibility of oral health care for many individuals and population groups in different countries world-wide.

Jo Frencken

Panos N. Papapanou

Professor of Dental Medicine, Director of the Division of Periodontics, and Chairman of the Section of Oral, Diagnostic and Rehabilitation Sciences, at the College of Dental Medicine, Columbia University, New York, NY, USA. He has earned DDS degrees from the University of Athens, Greece, and Columbia University, NY, USA, a PhD from Göteborg University, Sweden, and has received post-doctoral training in Oral Microbiology at the Forsyth Institute, Boston, MA. Dr. Papapanou is the recipient of several international awards, most recently the William Gies Award for Clinical Research from the IADR in 2015. He is board member of several scientific journals, Fellow of the American College of Dentists, and Past President and Councilor of the Periodontal Research Group of the IADR.

Panos Papapanou

About The Yngve Ericsson Prize

The Yngve Ericsson Prize is awarded once every three years in acknowledgement of outstanding scientific contributions to prevention of oral diseases. This international Prize is named after the founder of the Patent Revenue Fund.

The prize awardees have been selected by a five-member Prize Committee appointed by the Patent Revenue Fund and ORCA – the European Organization for Caries Research.

Posted by Johan Thompson in Yngve Ericsson Prize

Göran Frostells pris 2015

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare 2015 tilldelades Dmitry Shungin, Odontologiska Institutionen, Umeå Universitet, Umeå.

Dmitry Shungin

Prismotiveringen lyder:
”Dmitry Shungin erhåller Priset 2015 för visad målmedvetenhet och kompetens i sina doktorala studier inom området genetisk epidemiologi, samt sitt fortsatta engagemang i identifiering av humana gener av betydelse för karies och parodontit inom det internationella odontologiska GLIDE-konsortiet. Prissumman är 50.000 kr för fortsatt forskning”

Nästa tillfälle att nominera pristagare är senast den 1 februari 2021.

Inbjudan till nominering finns på sidan Formulär och anvisningar

Posted by Johan Thompson in Göran Frostells pris

The Yngve Ericsson Prize 2013

Awardees 2013

Professor Vibeke Bælum

Professor of Oral Epidemiology and Public Health at the Institute of Odontology, Aarhus University, Denmark. Professor Bælum is a periodontologist by training and has focused her research on understanding the different variables influencing the maintenance of a functional dentition throughout life. This research has more than once involved the questioning of established dogmas, leading to a fresh look at things from a new angle. In longitudinal studies of populations in various parts of the world, Dr. Bælum studied the dynamics of caries and periodontal disease and their respective importance for loss of teeth. In further studies of the epidemiology of dental caries, for example, she documented in a series of elegantly designed clinical trials the likely explanation for the effect of fluoride on caries lesion dynamics. Characteristic of Dr. Bælum’s work is that she has continually developed and introduced advanced statistical methodology for analyses of results. Dr. Bælums research comprises stringent and sound treatments of high-quality data, leading to innovative and well-supported scientific and clinical conclusions of importance for preventive odontology.

Professor Vibeke Bælum

Professor Bente Nyvad

Professor of Cariology at the Institute of Odontology, Aarhus University, Denmark. Professor Nyvad has focused her research mainly on the basic pattern of microbial colonization of tooth surfaces and, in particular, the relationship between the oral biofilm during early caries formation in enamel and root surfaces. She has exploited modern molecular techniques and analytical tools to explore the microbial ecology of the caries lesion in situ. Along these activities Dr. Nyvad has been the principal investigator of the development of the new visual-tactile caries lesion classification, referred to as the ’Nyvad criteria’, now implemented in the curriculum in many dental schools worldwide. Her combination of research in oral microbiology and clinical caries research has lead to innovative scientific and clinical conclusions and have a significant impact on preventive odontology and clinical practice.

Professor Bente Nyvad

About The Yngve Ericsson Prize

The Yngve Ericsson Prize is awarded once every 3 years in acknowledgement of outstanding scientific contributions to prevention of oral diseases. This international Prize is named after the founder of the Patent Revenue Fund.

 The prize awardees have been selected by a five-member Prize Committee appointed by the Patent Revenue Fund and ORCA – the European Organization for Caries Research. The Prize was presented on July 4, 2013 at the ORCA Congress in Liverpool, UK.

Posted by Johan Thompson in Yngve Ericsson Prize