Forskningsanslag

PMF beviljar 750.000 kronor i forskningsbidrag för 2022

Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning har i årets omgång beviljat sammanlagt 750.000 kronor i bidrag till olika forskningsprojekt. Bidragen ges till profylaxinriktad forskning, vilken hoppas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.

Följande forskare har beviljats bidrag;

Ulrica Almhöjd, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Protein analyses of carious dentine for prevention of failure and recurrent caries.

100.000 kr

Caroline Blomma, Hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet
Forskningsprojekt: Föräldrars perspektiv på förebyggande tandhälsoinsatser hos barn.

50.000 kr

Kajsa Henning Abrahamsson, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: En person-centrerad teoribaserad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende – utveckling av en mobil hälsoapplikation.

200.000 kr

Larissa Krekmanova, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Smarta textilier – redskap för prevention av den unga patientens oro, rädsla och smärta. En för teamet kompetenshöjande metod. Pilotstudie.

100.000 kr

Therese Kvist, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Forskningsprojekt: A case-management intervention aimed at reducing early childhood caries in disadvantaged areas – a mixed methods study.

50.000 kr

Lena Larsson, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Identifiering och analys av behandlingsmetoder för peri-implantit och deras påverkan på cellulära mekanismer.

150.000 kr

Jenny Öhman, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Profylaktisk photobiomodulation mot oral mukosit för patienter som genomgår hematopoetisk stamscellstransplantation för lymfom; en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie.

100.000 kr

Posted by Johan Thompson in Forskningsanslag

Ansök om bidrag till forskningsprojekt med profylaxinriktning

Fonden är avsedd att stödja profylaxinriktad forskning som inom en överskådlig framtid kan ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för främjande av oral hälsa och motverkande av oral ohälsa.

Vid bedömningen av ansökningarna kommer fondens styrelse att prioritera mer omfattande, fleråriga projekt av hög vetenskaplig kvalitet.

Detaljerad information om hur ansökan skall utformas och vilka blanketter som skall användas finns på Formulär och anvisningar

Ansökan om bidrag till forskningsprojekt ska senast kl 24.00 den 1 februari 2022 ha inkommit till fonden via e-mail (registrator@pmf.se). Dessutom ska ett signerat exemplar (utan bilagor) insändas till fondens sekreterare senast den 15 februari på följande adress:

Professor Peter Lingström
Avdelningen för cariologi
Institutionen för odontologi
Box 450
405 30 Göteborg

Posted by Johan Thompson in Forskningsanslag