Göran Frostells pris

Nominera till Göran Frostells Pris 2022

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare

För att stödja och uppmuntra nyrekrytering inom odontologisk profylaxforskning har Patentmedelsfondens styrelse inrättat ”Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare”. Prisets storlek är för 2022 bestämt till 100 000 kr.

Priset tilldelas unga forskare med avlagd doktorsexamen, som är i början av sin karriär och som publicerat särskilt förtjänstfulla vetenskapliga arbeten inom odontologisk profylaktik. Den nominerade skall ha disputerat tidigast 5 år innan nomineringstidens utgång. Det bör klart framgå i förslaget att den nominerade avser att fortsatt ägna sig åt odontologisk profylaxforskning. Detta kommer att ges vikt vid prioritering mellan sökande.

Som pristagare bör i första hand forskare vid svensk institution komma ifråga, i andra hand vid övriga nordiska institutioner. Formulär för att nominera pristagare finns på sidan Formulär och anvisningar

Patentmedelsfonden inbjuder härmed till nominering av pristagare för år 2022. Förslag med motivering kan lämnas av enskild person eller av representant för institution eller fakultet och ska vara styrelsen till handa senast kl 24.00 den 1 februari 2022 via e-post (registrator@pmf.se).

För eventuella frågor, kontakta fondens sekreterare:

Professor Peter Lingström
Avdelningen för cariologi
Institutionen för odontologi
Göteborg
E-post: peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Posted by Johan Thompson in Göran Frostells pris

Göran Frostells pris 2015

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare 2015 tilldelades Dmitry Shungin, Odontologiska Institutionen, Umeå Universitet, Umeå.

Dmitry Shungin

Prismotiveringen lyder:
”Dmitry Shungin erhåller Priset 2015 för visad målmedvetenhet och kompetens i sina doktorala studier inom området genetisk epidemiologi, samt sitt fortsatta engagemang i identifiering av humana gener av betydelse för karies och parodontit inom det internationella odontologiska GLIDE-konsortiet. Prissumman är 50.000 kr för fortsatt forskning”

Nästa tillfälle att nominera pristagare är senast den 1 februari 2021.

Inbjudan till nominering finns på sidan Formulär och anvisningar

Posted by Johan Thompson in Göran Frostells pris