PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Forskningsbidrag

 

Fondens huvudsakliga verksamhet består i att ge bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa. Fonden ger även bidrag till profylaxinriktad forskning av mera grundforskningsbetonad karaktär, förut­satt att projekten är vetenskapligt högklassiga och ansökningarna är välmotiverade.

 

Enligt stadgarna tilldelas projektbidrag i första hand svenska, i andra hand nordiska och
i tredje hand utomnordiska forskare.

 

Prioritet ges till väl genomarbetade ansökningar med vetenskapligt nyhetsvärde och som avser fleråriga projekt med god 'vetenskaplig volym'. Sådana projekt kan tilldelas
3-årsanslag.

 

Vid ansökan om bidrag till forskningsprojekt skall Fondens ansökningsformulär användas. Likaså skall en väl genomarbetad forskningsplan samt välmotiverad kostnadsberäkning inlämnas.

 

Ansökningsblanketter samt anvisningar för ansökan finns här.

 

Ansökan med bilagor insändes via e-mail till registrator@pmf.se och skall ha inkommit senast den 1 februari ansökningsåret.

 

Därutöver skall ett exemplar av ansökningsblanketten - med underskrifter - insändas i original via brev och skall ha inkommit till Fondens sekreterare senast den 15 februari ansökningsåret.

 

Sekretariatets adress:

 

c/o Professor Peter Lingström

Avd för cariologi

Institutionen för odontologi

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Box 450

405 30 GÖTEBORG

Telefon: 031-786 3201 Telefax: 031-82 57 33

E-mail: lingstrom@odontologi.gu.se

E-mail: marie.arntzen@odontologi.gu.se

 

Fondens praxis är att meddela beviljat anslag (eller ev avslag) genom utdrag ur styrelsens protokoll, vari ingår en kortfattad motivering för beslutet. Anslagstagares namn och belopp kommer att offentliggöras på Stiftelsens hemsida.

 

 

Vetenskaplig och ekonomisk redovisning

 

Användningen av tilldelade ekonomiska medel liksom de vetenskapliga resultaten av projekten skall redovisas vid dispositionstidens utgång.

 

Blanketter för vetenskaplig respektive ekonomisk rapport finns här.