PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Göran Frostells Pris till Yngre Forskare för Odontologisk Profylaxforskning

 

 

I avsikt att stödja och uppmuntra tillväxten inom den odontologiska profylax-forskningen inrättade Patentmedelsfonden 1998 ett "Pris till yngre forskare för odontologisk profylaxforskning" att utdelas en gång om året.

 

För att hedra den andre av Stiftelsens grundare ändrades namnet 2007 till GÖRAN FROSTELLS PRIS.

 

Priset avser att belöna och stimulera yngre forskare tidigt i karriären. Med yngre forskare avses forskare med avlagd doktorsexamen, som publicerat särskilt förtjänstfulla vetenskapliga arbeten inom odontologisk profylaktik och där beslut om belöning kan fattas av styrelsen inom 5 år efter disputations-

dagen. Som pristagare bör i första hand forskare vid svensk institution komma ifråga, i andra hand vid övriga nordiska institutioner.

 

Prissummans storlek är för närvarande 100 000 kronor. För att komma ifråga som mottagare, skall man ha nominerats till Priset. Priset delas endast ut i det fall tillräckligt framstående kandidater nominerats.

Inbjudan till nominering finns här .

 

Pristagare 2015

 

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning
2015 tilldelades Dr Med Vet Dmitry Shungin, Odontologiska Institutionen, Umeå Universitet.

 

Prismotiveringen lyder: "Dmitry Shungin erhåller Priset 2015 för visad målmedvetenhet och kompetens i sina doktorala studier inom området genetisk epidemiologi, samt sitt fortsatta engagemang i identifiering av humana gener av betydelse för karies och parodontit inom det internationella odontologiska GLIDE-konsortiet.

Prissumman är 50.000 kr för fortsatt forskning"

 

 

Tidigare pristagare

 

2012          Odont Dr Daniel Jönsson, Malmö

 

2011          Odont Dr Birgitta Jönsson, Uppsala

 

2010          Odont Dr Annika Julihn, Huddinge

 

2007          Odont Dr Pernilla Lif Holgersson, Umeå

 

2005          Med Dr Xie-Qi Shi, Huddinge

 

2004          Odont Dr Gunnel Hänsel Petersson, Malmö

 

2002          Odont Dr Annica Almståhl, Göteborg

 

1999          Odont Dr Per Ramberg, Göteborg