Göran Frostells pris

Göran Frostells Pris till Yngre Forskare för Odontologisk Profylaxforskning

I avsikt att stödja och uppmuntra tillväxten inom den odontologiska profylaxforskningen inrättade Patentmedelsfonden 1998 ett ”Pris till yngre forskare för odontologisk profylaxforskning” att utdelas en gång om året.

För att hedra den andre av Stiftelsens grundare ändrades namnet 2007 till GÖRAN FROSTELLS PRIS.

Priset avser att belöna och stimulera yngre forskare tidigt i karriären. Med yngre forskare avses forskare med avlagd doktorsexamen, som publicerat särskilt förtjänstfulla vetenskapliga arbeten inom odontologisk profylaktik och där beslut om belöning kan fattas av styrelsen inom 5 år efter disputationsdagen. Som pristagare bör i första hand forskare vid svensk institution komma ifråga, i andra hand vid övriga nordiska institutioner.

Prissumman är för närvarande på 100.000 kronor. För att komma ifråga som mottagare, skall man ha nominerats till priset. Priset delas endast ut i det fall tillräckligt framstående kandidater nominerats.

Inbjudan till nominering finns på sidan Formulär och anvisningar

Tidigare pristagare

2015          Odont Dr Dmitry Shungin, Umeå

2012          Odont Dr Daniel Jönsson, Malmö

2011          Odont Dr Birgitta Jönsson, Uppsala

2010          Odont Dr Annika Julihn, Huddinge

2007          Odont Dr Pernilla Lif Holgersson, Umeå

2005          Med Dr Xie-Qi Shi, Huddinge

2004          Odont Dr Gunnel Hänsel Petersson, Malmö

2002          Odont Dr Annica Almståhl, Göteborg

1999          Odont Dr Per Ramberg, Göteborg