PATENTMEDELSFONDEN för Odontologisk Profylaxforskning

Patentmedelsfondens stiftare

Stiftelsen Patentmedelsfonden för

Odontologisk Profylaxforskning

 

Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning bildades

1963 på grundval av royaltyinkomster av ett antal odontologiska patent, som av respektive uppfinnare donerades till fonden för att "främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik”. Främst bestod fondens inkomster av royalties från patent, som gällde tillsättning av monofluorfosfat till tandkrämer i kariesförebyggande syfte, vilka donerats av professor Yngve Ericsson. Dessutom överläts inkomster av patent rörande ett sterilisationssystem av professor Göran FrostelI. Ytterligare ett par donationer har tillfört fonden smärre belopp. Mer än
 99 procent av royaltyinkomsterna har emellertid genom åren härrört från de av Yngve Ericsson donerade fluorpatenten.

 

Huvudtanken med Fonden var att denna skulle ge ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning av tillämpad karaktär inom den förebyggande odontologin, alltså i ‘gapet’ mellan fynd och upptäkter av grundforskningskaraktär erhållna i laboratorieförsök och djurexperimentella studier, å ena sidan, och den mer registrerande kliniska produktkontrollen inom tandvården å den andra. Vetenskapligheten sattes således högt. Professor Yngve Ericsson (1912-1990) blev Fondens förste styrelseordförande och han efterträddes 1990 som ordförande av den andre stiftaren, professor Göran Frostell (född 1920).

 

 

Utdrag ur stiftelsens stadgar

 

Stiftelsen, vars namn är ”Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning”, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik, i första hand rörande karies.

 

Avkastningen skall såsom regel i sin helhet tagas i anspråk för utdelning inom ramen för Stiftelsens ändamål. Därest så befinnes lämpligt må dock viss del av den årliga avkastningen reserveras för utdelning under något av de påföljande åren. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utdelning av bidrag till i första hand svenska, i andra hand skandinaviska och i tredje hand utomskandinaviska vetenskapsmän.

 

 

Styrelse och förvaltning

 

Förvaltningen av Stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter ombesörjes av en styrelse bestående av fem ledamöter. Dessa utses bl.a. av Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet. Stiftelsen har en arbetande styrelseordförande samt en sekreterare. Stiftelsens verksamhet revideras årligen, dels av auktoriserad revisor, dels av en revisor nominerad av Vetenskapsrådet, den senare bl.a. för att tillse att inriktningen av Stiftelsens verksamhet uppfylls. Oaktat att Stiftelsen är icke-offentlig, står den under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm samt Kammarkollegiet.

 

Forskningsanslag och forskartjänster

 

Stiftelsens verksamhet har främst bestått i det årliga utdelandet av forskningsanslag till odontologisk profylaxforskning, i första hand till svenska sökande men även till forskare i de övriga nordiska länderna. Fonden är såvitt känt den största icke-offentliga bidragsgivaren till odontologisk forskning i Sverige utanför företagsvärlden.

 

Meddelande om att medel finns disponibla för ansökan annonseras årligen på olika sätt och ansökningshandlingar och instruktioner finns tillgängliga på Fondens hemsida. Beslut om anslag fattats som regel vid det ordinarie vårsammanträdet och den som tilldelas forskningsanslag förväntas redovisa dess användande och avrapportera vetenskapliga resultat inom en bestämd tidsperiod.

 

Vid utseende av anslagsmottagare bedöms i första hand vetenskapligheten i projektet, profylaxvärdet  samt den sökandes eget ‘track record’. Att notera är att även om Fonden historiskt sett i stor omfattning understött fluoridforskning, ges begreppet ‘odontologisk profylax’ numera den relativt vida tolkning som det förtjänar.

 

Fonden har också, under perioder då styrelsen funnit det lämpligt, finansierat forskartjänster på olika nivå, t.ex. doktorand-, post-doc- och forskarassistent-tjänster.

 

Programinitiativ

 

Stiftelsen har såväl möjlighet som ett intresse av att initiera forskningsprogram inom det odontologiska profylaxområdet. Ett exempel är det år 1994 inledda samarbetet med Socialstyrelsen, som fick namnet Socialstyrelsens och Patentmedelsfondens Profylax Projekt (SPPP) med uppgift främst att analysera skillnader i den kariesprofylaktiska verksamhetens resultat inom landstingstand-vården. Detta projekt genomfördes under en femårsperiod under ledning av professor Douglas Bratthall, och resultaten har meddelats i ett stort antal publikationer.

 

Fondens vetenskapliga priser

 

Stiftelsen har inrättat ett stort internationellt pris för framstående vetenskapliga insatser inom odontologisk profylaxforskning. Priset delades ut första gången 1988 och har därefter delats ut vart tredje år. För att hedra stiftaren Yngve Ericsson namnändrades priset efter dennes frånfälle till Yngve Ericssons Pris i Odontologisk Profylaxforskning. Priset kan varje gång ges till en eller två personer men har hittills alltid haft två mottagare

 

Priset tilldelas personer som bedrivit framstående forskning inom odontologisk profylaktik och som är fortsatt aktiva inom området. För att identifiera potentiella mottagare av Priset kontaktas ett stort antal institutioner och individer internationellt, inklusive tidigare pristagare. Utseende av pristagare till Yngve Ericsson-priset sker numera i samarbete med ORCA – the European Organisation för Caries Research inom ramen för en gemensam priskommitté. Således delades 2013 års pris ut vid ORCA:s årliga kongress i Liverpool och 2016 års pris vid dess kongress i Aten. Prissumman är för närvarande 300.000 SEK vid en pristagare och 200.000 SEK vardera i det fall priset delas mellan två pristagare.

 

Läs mer

 

För att stimulera återväxten inom svensk odontologisk profylaxforskning, har Stiftelsen inrättat ett pris till yngre forskare på post-doktorsnivå (d.v.s. inom 5 år efter disputation). För att hedra den andre stiftaren benämns detta Göran Frostells Pris till Yngre Forskare för Odontologisk Profylaxforskning. Detta pris kan utdelas årligen, i den mån styrelsen finner att värdig pristagare finnes. Prissumman är för närvarande 100.000 SEK.

 

Läs mer

 

 

Fondens styrelsemedlemmar

Professor Yngve Ericsson

Professor Göran Frostell

Ordförande

Professor Yngve Ericsson

Professor Göran Frostell

Professor Anders Linde

1963 – 1990

1990 – 1999

2000 –

Sekreterare

Professor Göran Frostell             

Professor Birgit Angmar-Månsson

Professor Dowen Birkhed

Professor Peter Lingström            

1963 – 1990

1990 – 2007

2008 – 2012

2013 –

Av Vetenskapsrådet (tidigare Medicinska Forskningsrådet)
utsedda styrelseledamöter

Professor Gösta Gustavsson

Professor Lennart Lysell

Professor Gunnar Bergman

Professor Karl-Åke Omnell

Professor Hans Grahnén

Professor Thorild Ericson

Professor Axel Bergenholtz

Professor Lars Hammarström

Professor Douglas Bratthall

Professor Anders Linde

Professor Lars Matssson

Professor Ingegerd Johansson

1963 – 1966

1963 – 1969

1966 – 1967

1967 – 1972

1970 – 1972

1973 – 1984

1973 – 1978

1979 – 1984

1985 – 1998

1985 –

1998 – 2007

2008 –

Av Socialstyrelsen (tidigare Medicinalstyrelsen)
utsedda styrelseledamöter

Medicinalrådet Olof Osvald

Medicinalrådet John Hedlin

Medicinalrådet Hans Sundberg

Medicinalrådet Agneta Ekman

Docent Gunnel Hänsel Petersson

Professor Gunilla Klingberg

1963 – 1972

1973 – 1985

1986 – 2002

2002 – 2008

2009 – 2014

2015 –

Av Stiftaren, Professor Göran Frostell,
utsedda styrelseledamöter

Professor Dowen Birkhed

Professor Peter Lingström

2000 – 2012

2013 –

Av Karolinska Institutet utsedda styrelseledamöter

Professor Birgit Angmar-Månsson

Professor Jan Ekstrand

Professor Göran Dahllöf

1990 – 2007

2008 – 2016

2017 –