Historik

Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning bildades 1963 på grundval av royaltyinkomster av ett antal odontologiska patent, som av respektive uppfinnare donerades till fonden för att ”främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik”. Främst bestod fondens inkomster av royalties från patent, som gällde tillsättning av monofluorfosfat till tandkrämer i kariesförebyggande syfte, vilka donerats av professor Yngve Ericsson. Dessutom överläts inkomster av patent rörande ett sterilisationssystem av professor Göran FrostelI. Ytterligare ett par donationer har tillfört fonden smärre belopp. Mer än 99 procent av royaltyinkomsterna har emellertid genom åren härrört från de av Yngve Ericsson donerade fluorpatenten.

Professor Yngve Ericsson
Professor Göran Frostell

Huvudtanken med Fonden var att denna skulle ge ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning av tillämpad karaktär inom den förebyggande odontologin, alltså i ‘gapet’ mellan fynd och upptäkter av grundforskningskaraktär erhållna i laboratorieförsök och djurexperimentella studier, å ena sidan, och den mer registrerande kliniska produktkontrollen inom tandvården å den andra. Vetenskapligheten sattes således högt. Professor Yngve Ericsson (1912-1990) blev Fondens förste styrelseordförande och han efterträddes 1990 som ordförande av den andre stiftaren, professor Göran Frostell (1920-2020).

Utdrag ur stiftelsens stadgar

Stiftelsen, vars namn är ”Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning”, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik, i första hand rörande karies.

Avkastningen skall såsom regel i sin helhet tagas i anspråk för utdelning inom ramen för Stiftelsens ändamål. Därest så befinnes lämpligt må dock viss del av den årliga avkastningen reserveras för utdelning under något av de påföljande åren. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utdelning av bidrag till i första hand svenska, i andra hand skandinaviska och i tredje hand utomskandinaviska vetenskapsmän.

Styrelse och förvaltning

Förvaltningen av Stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter ombesörjes av en styrelse bestående av fem ledamöter. Dessa utses bl.a. av Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet. Stiftelsen har en arbetande styrelseordförande samt en sekreterare. Stiftelsens verksamhet revideras årligen, dels av auktoriserad revisor, dels av en revisor nominerad av Vetenskapsrådet, den senare bl.a. för att tillse att inriktningen av Stiftelsens verksamhet uppfylls. Oaktat att Stiftelsen är icke-offentlig, står den under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm samt Kammarkollegiet.

Forskningsanslag och forskartjänster

Stiftelsens verksamhet har främst bestått i det årliga utdelandet av forskningsanslag till odontologisk profylaxforskning, i första hand till svenska sökande men även till forskare i de övriga nordiska länderna. Fonden är såvitt känt den största icke-offentliga bidragsgivaren till odontologisk forskning i Sverige utanför företagsvärlden.

Meddelande om att medel finns disponibla för ansökan annonseras årligen på olika sätt och ansökningshandlingar och instruktioner finns tillgängliga på PMF:s webbplats. Beslut om anslag fattas som regel vid det ordinarie vårsammanträdet och den som tilldelas forskningsanslag skall redovisa dess användande och avrapportera vetenskapliga resultat inom en bestämd tidsperiod.

Vid utseende av anslagsmottagare bedöms i första hand vetenskapligheten i projektet, profylaxvärdet  samt den sökandes eget ‘track record’. Att notera är att även om Fonden historiskt sett i stor omfattning understött fluoridforskning, ges begreppet ‘odontologisk profylax’ numera den relativt vida tolkning som det förtjänar.

Fonden har också, under perioder då styrelsen funnit det lämpligt, finansierat forskartjänster på olika nivå, t.ex. doktorand-, post-doc- och forskarassistenttjänster.

Programinitiativ

Stiftelsen har såväl möjlighet som ett intresse av att initiera forskningsprogram inom det odontologiska profylaxområdet. Ett exempel är det år 1994 inledda samarbetet med Socialstyrelsen, som fick namnet Socialstyrelsens och Patentmedelsfondens Profylax Projekt (SPPP) med uppgift främst att analysera skillnader i den kariesprofylaktiska verksamhetens resultat inom landstingstandvården. Detta projekt genomfördes under en femårsperiod under ledning av professor Douglas Bratthall, och resultaten har meddelats i ett stort antal publikationer.

Fondens vetenskapliga priser

Yngve Ericssons Pris i Odontologisk Profylaxforskning

Stiftelsen har inrättat ett stort internationellt pris för framstående vetenskapliga insatser inom odontologisk profylaxforskning. Priset delades ut första gången 1988 och har därefter delats ut vart tredje år. För att hedra stiftaren Yngve Ericsson när han avled ändrades prisets namn till Yngve Ericssons Pris i Odontologisk Profylaxforskning. Priset kan ges till en eller två personer men har hittills alltid haft två mottagare

Priset tilldelas personer som bedrivit framstående forskning inom odontologisk profylaktik och som är fortsatt aktiva inom området. För att identifiera potentiella mottagare av priset kontaktas ett stort antal institutioner och individer internationellt, inklusive tidigare pristagare. Utseende av pristagare till Yngve Ericsson-priset sker numera i samarbete med ORCA – the European Organisation för Caries Research inom ramen för en gemensam priskommitté. Således delades 2013 års pris ut vid ORCA:s årliga kongress i Liverpool och 2016 års pris vid dess kongress i Aten. Prissumman är för närvarande 300.000 SEK vid en pristagare och 200.000 SEK vardera i det fall priset delas mellan två pristagare.

Yngve Ericssons pris

Göran Frostells Pris till Yngre Forskare för Odontologisk Profylaxforskning

För att stimulera återväxten inom svensk odontologisk profylaxforskning, har Stiftelsen inrättat ett pris till yngre forskare på post-doktorsnivå (d.v.s. inom fem år efter disputation). För att hedra den andre stiftaren benämns detta Göran Frostells Pris till Yngre Forskare för Odontologisk Profylaxforskning. Priset kan delas ut varje år, i den mån styrelsen finner att värdig pristagare. Prissumman är för närvarande 100.000 SEK.

Göran Frostells Pris till Yngre Forskare

Stiftelsens styrelsemedlemmar

Ordförande

Professor Yngve Ericsson
Professor Göran Frostell
Professor Anders Linde
Professor Gunilla Klingberg

1963 – 1990
1990 – 1999
2000 –2020
2021

Sekreterare

Professor Göran Frostell
Professor Birgit Angmar-Månsson
Professor Dowen Birkhed
Professor Peter Lingström

1963 – 1990
1990 – 2007
2008 – 2012
2013 –

Av Vetenskapsrådet (tidigare Medicinska Forskningsrådet) utsedda styrelseledamöter

Professor Gösta Gustavsson
Professor Lennart Lysell
Professor Gunnar Bergman
Professor Karl-Åke Omnell
Professor Hans Grahnén
Professor Thorild Ericson
Professor Axel Bergenholtz
Professor Lars Hammarström
Professor Douglas Bratthall
Professor Anders Linde
Professor Lars Matsson
Professor Ingegerd Johansson
Professor Peter Lingström

1963 – 1966
1963 – 1969
1966 – 1967
1967 – 1972
1970 – 1972
1973 – 1984
1973 – 1978
1979 – 1984
1985 – 1998
1985 – 2020
1998 – 2007
2008 –
2021 –

Av Socialstyrelsen (tidigare Medicinalstyrelsen) utsedda styrelseledamöter

Medicinalrådet Olof Osvald
Medicinalrådet John Hedlin
Medicinalrådet Hans Sundberg
Medicinalrådet Agneta Ekman
Docent Gunnel Hänsel Petersson
Professor Gunilla Klingberg

1963 – 1972
1973 – 1985
1986 – 2002
2002 – 2008
2009 – 2014
2015 –

Av Stiftaren, professor Göran Frostell utsedda styrelseledamöter

Professor Dowen Birkhed
Professor Peter Lingström

2000 – 2012
2013 – 2020

Av Karolinska Institutet utsedda styrelseledamöter

Professor Birgit Angmar-Månsson
Professor Jan Ekstrand
Professor Göran Dahllöf
Professor Malin Ernberg

1990 – 2007
2008 – 2016
2017 –
2021 –