Om Pantentmedelsfonden

Stiftelsens syfte

Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning, som bildades 1963 under medverkan av Statens Medicinska Forskningsråd, har som sin främsta uppgift att dela ut anslag för odontologisk profylaxforskning. Enligt stadgarna kan anslag delas ut endast för projekt som är klart inriktade på profylax. Stiftelsen stödjer profylaxforskning också på andra sätt, t.ex. genom utdelandet av vetenskapliga priser samt genom särskilda satsningar.

§1

Stiftelsen, vars namn är ”Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning”, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik, i första hand rörande karies.

§3

Stiftelsens ändamål skall främst tillgodoses genom utdelning av bidrag till i första hand svenska, i andra hand nordiska och i tredje hand utomnordiska vetenskapsmän och -kvinnor för sådan forskningsverksamhet som avses i § 1.

§4

Beslut om utdelning av bidrag fattas av Stiftelsens styrelse /…/.

Den som erhållit bidrag från Stiftelsen skall inom två år från den dag, då medel ställts till förfogande, till Stiftelsen inlämna kort redogörelse för arbetets resultat. Sådan redogörelse skall också bifogas vid ansökan om bidrag från Stiftelsen.

Styrelsen

Ordförande
Professor Gunilla Klingberg, Malmö
gunilla.klingberg@mau.se

Sekreterare tillika kassaförvaltare
Professor Peter Lingström, Göteborg
peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Övriga ledamöter
Professor Malin Ernberg, Huddinge
malin.ernberg@ki.se

Professor Ingegerd Johansson, Umeå
ingegerd.johansson@odont.umu.se

Professor Göran Dahllöf, Huddinge
goran.dahllof@ki.se

Revisor utsedd av Vetenskapsrådet
Professor Mats Trulsson, Huddinge

Auktoriserad Revisor
Benny Helgesson, Refima Revision AB, Göteborg

Revisorssuppleant utsedd av Vetenskapsrådet
Vakant

Sekretariat
Intendent Marie Arntzen, Göteborg
marie.arntzen@gu.se