De beviljades forskningsanslag 2023

Universitetslektor Amina Basic och forskare Fredrik Jäwertbeviljas forskningmedel från PMF 2023.

Universitetslektor Amina Basic och forskare Fredrik Jäwert både vid Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet beviljas forskningmedel från Patentmedelsfonden 2023.

Amina Basic får 100 000 kr till sitt forskningsprojekt; Nitrite production by oral bacteria in the prevention of periodontal diseases.

Fredrik Jäwert får likaledes 100 000 kr till sitt forskningsprojekt; Drivande genomiska förändringar och biomarkörer i utveckling av munhålecancer från orala precanceroser