Ansök om bidrag för 2024 till forskningsprojekt med profylaxinriktning

Nästkommade ansökningstillfälle är för 2024. Ansökningar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2024. Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.

Fonden är avsedd att stödja profylaxinriktad forskning som inom en överskådlig framtid kan ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för främjande av oral hälsa och motverkande av oral ohälsa.

Vid bedömningen av ansökningarna kommer fondens styrelse att prioritera mer omfattande, fleråriga projekt av hög vetenskaplig kvalitet.

Detaljerad information om hur ansökan skall utformas och vilka blanketter som skall användas finns på Formulär och anvisningar

Ansökan om bidrag till forskningsprojekt ska senast kl 24.00 den 1 februari 2024 ha inkommit till fonden via e-mail (registrator@pmf.se). Dessutom ska ett signerat exemplar (utan bilagor) insändas till fondens sekreterare senast den 15 februari på följande adress:

Professor Peter Lingström
Avdelningen för cariologi
Institutionen för odontologi
Box 450
405 30 Göteborg