Nominera till Göran Frostells Pris 2024

Nästkommade nomineringstillfälle är 2024. Nomineringar skall vara fondens sekreterare tillhanda senast den 1 februari 2024. Instruktioner och ansökningsblanketter finns på sidan Formulär och anvisningar.

Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare

För att stödja och uppmuntra nyrekrytering inom odontologisk profylaxforskning har Patentmedelsfondens styrelse inrättat ”Göran Frostells Pris för Odontologisk Profylaxforskning till yngre forskare”. Prisets storlek är för 2024 bestämt till 100 000 kr.

Priset tilldelas unga forskare med avlagd doktorsexamen, som är i början av sin karriär och som publicerat särskilt förtjänstfulla vetenskapliga arbeten inom odontologisk profylaktik. Den nominerade skall ha disputerat tidigast 5 år innan nomineringstidens utgång. Det bör klart framgå i förslaget att den nominerade avser att fortsatt ägna sig åt odontologisk profylaxforskning. Detta kommer att ges vikt vid prioritering mellan sökande.

Som pristagare bör i första hand forskare vid svensk institution komma ifråga, i andra hand vid övriga nordiska institutioner. Formulär för att nominera pristagare finns på sidan Formulär och anvisningar

Patentmedelsfonden inbjuder härmed till nominering av pristagare för år 2024. Förslag med motivering kan lämnas av enskild person eller av representant för institution eller fakultet och ska vara styrelsen till handa senast kl 24.00 den 1 februari 2024 via e-post (registrator@pmf.se).

För eventuella frågor, kontakta fondens sekreterare:

Professor Peter Lingström
Avdelningen för cariologi
Institutionen för odontologi
Göteborg
E-post: peter.lingstrom@odontologi.gu.se